ความเป็นมา

           เมื่อ พ.ศ.2559 ศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนศิษย์เก่านักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเพื่อพัฒนาผู้เชี่ยวชาญพยาบาลและแพทย์พระมงกุฎเกล้าอย่างยั่งยืน เป็นการทำความดีตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อระดมแรงศรัทธาหาทุนทรัพย์ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสนับสนุนสาธารณกุศลในด้านการพัฒนาการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์ และนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
   
          ต่อมาศิษย์นายร้อยจำนวนมากได้เห็นความสำคัญร่วมกันในแนวความคิดนี้มากขึ้น จึงได้ขยายโอกาสในการทำความดีตามรอยพระบาทเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการศึกษาบุคลากรทางการแพทย์เป็นการทำความดีอื่น ๆ ตามความริเริ่มของศิษย์นายร้อยด้วย โดยการแก้ไขจากกองทุนจัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น ซึ่งได้รับพระราชทานนามมูลนิธิว่า "มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์" และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

1. เพื่อสืบสานพระปณิธานตามรอยเบื้องพระยุคลบาททูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี ทรงสละพระราชทรัพย์เพื่อทำนุบำรุงการศึกษา
2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ศิษย์นายร้อยและประชาชนทั่วไป ทำความดีตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ตลอดไป
3. สนับสนุนให้ศิษย์นายร้อย มีความเป็นเลิศทางวิชาการและปฏิบัติการ
4. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นที่พึ่งแก่ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์นายร้อย กับศิษย์พยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
6. เพื่อทำงานสาธารณประโยชน์อื่นๆ

 

image
ผู้บริหารมูลนิธิศิษย์นายร้อย
ตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปี 2562
 
พระราชทานชื่อ  
"มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์" และทรงรับมูลนิธิฯอยู่ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
 
Powered by MakeWebEasy.com